แบบสอบถาม ความมั่นคงทางการเงิน(มีเกียรติบัตร)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข้อมูลพิมพ์เกียรติบัตร
ชื่อ :
รูป jpg :
<= ตรวจขนาดรูป 3 x 4 เพื่อความสวยงามของเกียรติบัตร
๑. สถานะสมาชิก
๒. ปัจจุบันมีรายได้หลักมาจาก
๓. นอกจากรายได้หลักแล้ว ยังมีรายได้มาจากแหล่งอื่น
๔. ภาระหนี้สิน
๕. ในแต่ละเดือน ฉันมีเงินเหลือจากการใช้จ่าย
๖. มีเงินสำรองเพียงพอที่จะดำรงชีพอยู่โดยไม่มีรายได้ นานที่สุด
๗. หลักประกันสำหรับความเสี่ยงทางการเงิน (ชีวิต/สุขภาพ/รายได้/ทรัพย์สิน/รถ ฯลฯ)
๘. แผนสำหรับเกษียณอายุของตนเอง
๙. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
๑๐. เหตุผล สำคัญที่สุด ที่ท่านเลือกใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ส่งแบบ
ก่อนส่งกรุณาตรวจ ชื่อ-นามสกุล และรูปให้ถูกต้อง.. !

Back Next