กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อนักกีฬาครูผู้ฝึกให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการพิมพ์เกียรติบัตร กีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับโรงเรียนที่ส่งชื่อมาครบก็ สั่งพิมพ์เกียรติบัตรได้ทันที่ทางเว็บนี้หลังผลการตัดสินออก
สรุป ประกาศผลเหรียญรางวัล กีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ ๘
ที่โรงเรียน สรุป เหรียญรางวัลประเภทกีฬา
รวม
1รร.บางปะอิน 30184795
2รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 365490
3รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 741286
4รร.บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 1346380
5รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 183048
6รร.อยุธยานุสรณ์ 582538
7รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 221528
8รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 121224
9รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล 2424
10รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 12517
11รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) 1313
12รร.มหาราช "ประชานิมิต" 1212
13รร.ลาดงาประชาบำรุง 5510
14รร.อุทัย 66
15รร.บางไทรวิทยา 55
16รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 55
สรุปเหรียญรางวัล 184 151 246 581
ที่โรงเรียน สรุป เหรียญรางวัลประเภทกรีฑา
รวม
1รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 454150
2รร.อุทัย 662537
3รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 717327
4รร.บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 431118
5รร.ลาดงาประชาบำรุง 35311
6รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 2810
7รร.ท่าช้างวิทยาคม 18110
8รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล 156
9รร.อยุธยานุสรณ์ 3216
10รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 66
11รร.บางปะอิน 516
12รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 314
13รร.ปากกรานพิทยา 1113
14รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 123
15รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์" 22
16รร.สาคลีวิทยา 112
17รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) 11
18รร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" 11
สรุปเหรียญรางวัล 78 64 61 203
สรุป เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล
ที่โรงเรียน เกียรติบัตร เหรียญรางวัล
นร.ครูรวม รวม
1รร.อยุธยาวิทยาลัย (24 ) 64100
2รร.ปากกรานพิทยา (3 ) 73101113
3รร.บางปะหัน ( ) 00
4รร.มหาราช "ประชานิมิต" (5 ) 93121212
5รร.บางบาล (45 ) 123611840
6รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ (42 ) 13853191119161136
7รร.อยุธยานุสรณ์ (15 ) 4929788102644
8รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) (6 ) 221133126220
9รร.อุทัย (25 ) 583997663143
10รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม (10 ) 0000
11รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (26 ) 11945164365490
12รร.บางไทรวิทยา (15 ) 46156155
13รร.บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" (65 ) 2511293801777498
14รร.บางปะอิน (58 ) 10157158351947101
15รร.อุดมศีลวิทยา (13 ) 0000
16รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา (24 ) 60401002918855
17รร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" (43 ) 00011
18รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล (25 ) 855013512930
19รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" (6 ) 3214462201234
20รร.ท่าช้างวิทยาคม (24 ) 49166518110
21รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ (30 ) 119581771833152
22รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" (8 ) 139221111
23รร.บางซ้ายวิทยา ( ) 00
24รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) (3 ) 146201414
25รร.ลาดชะโดสามัคคี ( ) 00
26รร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) (16 ) 326380
27รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์" (16 ) 30134322
28รร.สาคลีวิทยา (20 ) 613394112
29รร.ลาดงาประชาบำรุง (29 ) 587813685821
สรุปเหรียญรางวัล 1,482 772 2,254 262 215 307 784
สรุป ผลการส่งรายการแข่งขัน กีฬาปาริชาตเกมส์ ครั้งที่ ๘
ที่โรงเรียน สหวิทยา
เขต
จำนวน
รายการ
จำนวนนักกีฬา/ผู้ฝึกสอน
นักกีฬา ครู รวม
1 รร.อยุธยาวิทยาลัย 24 6410
2 รร.ปากกรานพิทยา 3 7310
3 รร.บางปะหัน 0
4 รร.มหาราช "ประชานิมิต" 5 9312
5 รร.บางบาล 45 12361184
6 รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 42 13853191
7 รร.อยุธยานุสรณ์ 15 492978
8 รร.วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) 6 221133
9 รร.อุทัย 25 583997
10 รร.หนองน้ำส้มวิทยาคม 10 000
11 รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 11945164
12 รร.บางไทรวิทยา 15 461561
13 รร.บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ ๑" 65 251129380
14 รร.บางปะอิน 58 10157158
15 รร.อุดมศีลวิทยา 13 000
16 รร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 24 6040100
17 รร.ท่าเรือ"นิตยานุกูล" 43 000
18 รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล 25 8550135
19 รร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" 6 321446
20 รร.ท่าช้างวิทยาคม 24 491665
21 รร.บ้านแพรกประชาสรรค์ 30 11958177
22 รร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 8 13922
23 รร.บางซ้ายวิทยา 0
24 รร.ผักไห่(สุทธาประมุข) 3 14620
25 รร.ลาดชะโดสามัคคี 0
26 รร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) 16 32638
27 รร.เสนา"เสนาประสิทธิ์" 16 301343
28 รร.สาคลีวิทยา 20 613394
29 รร.ลาดงาประชาบำรุง 29 5878136
สรุป 596 1,482 772 2,254
สรุปผลการส่งเข้าร่วม
จำนวน 596 รายการ
จำนวนนักเรียน 1,482 คน
จำนวนครู 772 คน
ส่งประเภทกีฬา/ชื่อนักกีฬา Click
สรุป รายการส่งแต่ละประเภท
ฟุตบอล ส่งแล้ว 24 ทีม
ฟุตซอล ส่งแล้ว 48 ทีม
บาสเกตบอล ส่งแล้ว 11 ทีม
วอลเลย์บอล ส่งแล้ว 22 ทีม
เปตอง ส่งแล้ว 24 ทีม
เซปักตะกร้อ ส่งแล้ว 31 ทีม
วิ่ง 60 เมตร ส่งแล้ว 28 ทีม
วิ่ง 100 เมตร ส่งแล้ว 34 ทีม
วิ่ง 200 เมตร ส่งแล้ว 14 ทีม
วิ่ง 300 เมตร ส่งแล้ว 22 ทีม
วิ่ง 400 เมตร ส่งแล้ว 14 ทีม
วิ่ง 600 เมตร ส่งแล้ว 14 ทีม
วิ่ง 800 เมตร ส่งแล้ว 13 ทีม
วิ่ง 1500 เมตร ส่งแล้ว 22 ทีม
วิ่ง 3000 เมตร ส่งแล้ว 15 ทีม
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ส่งแล้ว 27 ทีม
วิ่งผลัด 4 x 300 เมตร ส่งแล้ว 18 ทีม
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ส่งแล้ว 10 ทีม
ทุ่มน้ำหนัก ส่งแล้ว 28 ทีม
ขว้างจักร ส่งแล้ว 20 ทีม
พุ่งแหลน ส่งแล้ว 12 ทีม
กระโดดไกล ส่งแล้ว 21 ทีม
เขย่งก้าวกระโดด ส่งแล้ว 9 ทีม
กระโดดสูง ส่งแล้ว 17 ทีม
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ส่งแล้ว 41 ทีม
เทเบิลเทนนิสคู่ ส่งแล้ว 23 ทีม
หมากฮอส ส่งแล้ว 21 ทีม
หมากรุก ส่งแล้ว 17 ทีม
E-SPORT(ROV)ช/ญ ส่งแล้ว 19 ทีม
มวยสากลสมัครเล่นชาย
มวยสากลสมัครเล่นหญิง
เทเบิลเทนนิสคู่ผสม ส่งแล้ว 7 ทีม
สรุปผลการส่งเข้าร่วม
จำนวน 596 รายการ
จำนวนนักเรียน 1,482 คน
จำนวนครู/ผู้ฝึกซ้อม 772 คน
รวมทั้งสิ้น 2,254 คน
ติดต่อศูนย์ฯ
โรงเรียนอุทัย
11 ม.1 ต.อุทัย อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-356508 fax: 035-356241
ครูสรายุทธ์ หอมชู
ผู้พัฒนาระบบ
Counter: hit counter